Ostatnie pożegnanie: Świdnik

wrzesień 2012

30 wrzesień 2012

WILKOWSKI BRUNON (lat 65)

BRUNON WILKOWSKI

Zmarł dnia 30 września roku 2012, przeżywszy lat 65

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku

dnia 4 października 2012 roku o godzinie 13:00

po której nastąpi złożenie drogiego nam Zmarłego do grobu na cmentarzu komunalnym w Świdniku

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutki i żalu:

Żona, Syn i Córka z Rodzinami

Autokar na cmentarz odjedzie z przed Kościoła po Mszy Świętej


 

Czytaj więcej

29 wrzesień 2012

GORAL ADAM (lat 61)

ADAM GORAL

Zmarła dnia 29 września roku 2012, przeżywszy lat 61

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. N.M.P Matki Kościoła w Świdniku

dnia 2 października 2012 roku o godzinie 16:00

po której nastąpi złożenie drogiego nam Zmarłego do grobu na cmentarzu parafialnym w Kazimierzówce,

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutki i żalu:

Rodzina 


 

Czytaj więcej

PORZYĆ EWA z domu TRZPIL (lat 54)

EWA PORZYĆ
z domu TRZPIL 

Zmarła dnia 29 września roku 2012, przeżywszy lat 54

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. N.M.P Matki Kościoła w Świdniku

dnia 3 października 2012 roku o godzinie 13:00

po której nastąpi złożenie Drogiej nam Zmarłej do grobu na cmentarzu komunalnym w Świdniku

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutki i żalu:

Rodzice, Mąż i Siostra z Rodziną

Autokar na cmentarz odjedzie z przed Kościoła po Mszy Świętej


 

Czytaj więcej

28 wrzesień 2012

WIERZCHOWSKI SŁAWOMIR (lat 56)

SŁAWOMIR WIERZCHOWSKI

Zmarła dnia 28 września roku 2012, przeżywszy lat 56

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. N.M.P Matki Kościoła w Świdniku

dnia 1 października 2012 roku o godzinie 13:00

po której nastąpi złożenie drogiego nam Zmarłego do grobu na cmentarzu komunalnym w Świdniku

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutki i żalu:

Żona, Synowie  z Rodzinami i Siostra z Rodziną 

Autokar na cmentarz odjedzie z przed Kościoła po Mszy Świętej


 

Czytaj więcej

ZAWIŚLAK MARIANNA (lat 81)

MARIANNA ZAWIŚLAK

Zmarła dnia 28 września roku 2012, przeżywszy lat 81

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kaplicy cmentarnej przy ul.Dr.Męczenników Majdanka w Lublinie

dnia 1 października 2012 roku o godzinie 10:00

po której nastąpi złożenie drogiej nam Zmarłej do grobu,

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutki i żalu:

Córka, Zięć i  Wnuczka


 

Czytaj więcej

27 wrzesień 2012

PUCEK KRYSTYNA (lat 81)

KRYSTYNA PUCEK

Zmarł dnia 27 września roku 2012, przeżywszy lat 81

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku

dnia 29 września 2012 roku o godzinie 12:00

po której nastąpi złożenie Drogiej nam Zmarłej do grobu na cmentarzu parafialnym w Kazimierzówce,

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutki i żalu:

Dzieci z Rodzinami


 

Czytaj więcej

26 wrzesień 2012

KRZYMOWSKI SŁAWOMIR (lat 81)

SŁAWOMIR KRZYMOWSKI

Zmarł dnia 26 września roku 2012, przeżywszy lat 81

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku

dnia 28 września 2012 roku o godzinie 12:00

po której nastąpi złożenie drogiego nam Zmarłego do grobu na cmentarzu parafialnym w Kazimierzówce

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutki i żalu:

Żona i Córka z Rodziną

Autokar na cmentarz odjedzie sprzed Kościoła po Mszy Świętej


 

Czytaj więcej

ZWOLAN GABRIEL (lat 67)

GABRIEL ZWOLAN 

Zmarł opatrzony Sakramentami Świętymi dnia 26 września roku 2012, przeżywszy lat 67

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. N.M.P Matki Kościoła w Świdniku

dnia 5 października 2012 roku o godzinie 13:00

po której nastąpi złożenie drogiego nam Zmarłego do grobu na cmentarzu komunalnym w Świdniku

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutki i żalu:

Żona i Córki z Rodzinami

Autokar na cmentarz odjedzie z przed Kościoła po Mszy Świętej


 

Czytaj więcej

25 wrzesień 2012

Spadek

Co wchodzi w skład spadku?

Spadek stanowi ogół cywilnych majątkowych praw i obowiązków zmarłego (art. 922 § 1 k.c.). Do spadku nie należą natomiast majątkowe prawa i obowiązki wynikające z przepisów należących do innych działów prawa (prawa administracyjnego, prawa finansowego). Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Przykładowo w skład spadku wejdzie:
własność rzeczy
udział we współwłasności
użytkowanie wieczyste
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
zastaw i hipoteka, ale tylko razem z wierzytelnością, którą zabezpieczają
prawa i obowiązki wynikające ze stosunków zobowiązaniowych (co do zasady)
roszczenie o naprawienie szkody majątkowej
prawo odkupu
prawo pierwokupu
prawo do jednorazowego odszkodowania pieniężnego z tytułu wypadku przy pracy
Prawo pracownika do nieodpłatnego nabycia akcji
prawo do żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
posiadanie, zarówno samoistne, jak i zależne
prawa wynikające z papierów wartościowych, np. z weksla lub czeku
długi spadkowe

Co NIE wchodzi w skład spadku?

Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.
Przykładowo do spadku nie wchodzą:
dobra osobiste
roszczenia alimentacyjne
uprawnienie do renty
umowa o dzieło, której wykonanie zależy od osobistych przymiotów przyjmującego zamówienie (np. namalowanie obrazu przez malarza)
prawo dożywocia wynikające z umowy dożywocia
prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego, ich sukcesja jest możliwa jedynie na podstawie i w granicach przepisów Ordynacji podatkowej
Prawo do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki
Uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

Stosunek najmu po śmierci najemcy

Wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy jest uregulowane w sposób szczególny. W razie śmierci najemcy w stosunek najmu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Warunkiem jednak wstąpienia w stosunek najmu jest stałe zamieszkiwanie z najemcą w tym lokalu w chwili jego śmierci. W braku osób uprawnionych stosunek najmu wygasa.

Czytaj więcej

Testament

Kto może sporządzić testament?


 Testament może sporządzić każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełną zdolność do czynności prawnych posiadają osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat lub przed ukończeniem tego wieku, a po ukończeniu 16 lat, zawarły związek małżeński Te wszystkie osoby maja pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli nie zostały częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnione orzeczeniem sądu. Aby sporządzony testament był ważny osoba która go sporządza musi być w stanie świadomie i swobodnie powziąć tą decyzję i wyrazić swoją wolę. Nie może też ona działać pod wpływem błędu czy groźby.


Jak można sporządzić testament?


 Istnieją 3 podstawowe sposoby sporządzania testamentu:
Testament notarialny - Testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego. Taki testament sporządza się u notariusza w kancelarii.
Testament holograficzny - Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Testament holograficzny jest podstawową formą testamentu zwykłego. Osoba sporządzająca testament musi go w całości napisać własnoręcznie, przy czym może to być dokument sporządzony ręką, a jeżeli dana osoba jest kaleką w sposób zwykle przez nią używany, np. nogą, ustami czy protezą. Uwaga - nie wolno pisać na komputerze ani na maszynie do pisania! Nie ma znaczenia język, w jakim testament zostaje sporządzony, dopuszcza się bowiem sporządzenie testamentu w każdym, znanym spadkodawcy języku. Na przykład obywatel polski mówiący biegle po angielsku może sporządzić swój testament w tym języku.
testament allograficzny - Spadkodawca może sporządzić testament także w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby urzędowe wymienione powyżej mają obowiązek przyjęcia oświadczenia woli i sporządzenia protokołu w sposób określony w ustawie.
Wszystkie powyżej opisane sposoby maja taką samą moc prawną i wywierają takie same skutki. Np. testament notarialny NIE jest ważniejszy niż własnoręczny itp.
Istnieją również testamenty szczególne, które można sporządzić jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Należą do nich: testament ustny, testament sporządzany na polskim statku morskim lub powietrznym i testament wojskowy.

Testament ustny

Kiedy można sporządzić testament ustny?


  Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków. Ustawa określa minimalną liczbę świadków, powinno ich być co najmniej trzech. Stąd też w akcie testowania może uczestniczyć większa liczba świadków. Wiele kontrowersji budzi kwestia obawy rychłej śmierci spadkodawcy.
Nie zawsze nawet zgon testatora, następujący wkrótce po sporządzeniu testamentu ustnego, pozwala na przyjęcie, iż w chwili testowania istniała obawa rychłej śmierci. Tytułem przykładu można podać samobójstwo spadkodawcy. w orzecznictwie przyjmuje się, że testament ustny sporządzony w warunkach zamiaru samobójczego nie może być uznany za sporządzony w okolicznościach uzasadniających obawę rychłej śmierci
Jak można stwierdzić treść testamentu ustnego?

  Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie. W wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków.


Czy można odwołać lub zmienić sporządzony testament?

 Tak, testator ma pełną swobodę w tym zakresie, testament jest czynnością odwołalną. Żeby odwołać testament testator musi wyrazić taką wolę - może to zrobić w sposób w sposób wyraźny, np. poprzez sporządzenie nowego testamentu, w którym zostanie odwołany testament wcześniej sporządzony, lub w sposób dorozumiany, np. poprzez zniszczenie dokumentu, przekreślenie go ze stosowną adnotacją itp. Osoba odwołująca testament nie musi wskazywać powodów odwołania testamentu. Można również odwołać na tych samych zasadach testament notarialny, nie jest w tym celu potrzebna ponowna wizyta u notariusza.


Testament a dziedziczenie ustawowe

 Powołanie do dziedziczenia z testamentu ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Jeżeli spadkodawca sporządził testament to wola wyrażona w testamencie ma pierwszeństwo przed przepisami ustawy i dziedziczą osoby wskazane w testamencie. Jednak zstępnym (dzieci, wnuki etc.), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek).
Więcej informacji zobacz w ---> zachowek

Czytaj więcej