Karta zgonu

Karta zgonu jest dokumentem wystawianym przez lekarza, stwierdzającego zgon. Na podstawie tego dokumentu otrzymamy w Urzędzie Stanu Cywilnego akt zgonu, który będzie konieczny do przeprowadzenia pochówku. Kartę zgonu wydaje się w dwóch egzemplarzach:

jako egzemplarz A

służący do celów statystycznych

oraz

egzemplarz B,

służący do celów pochowania zwłok.

Podanie przyczyny zgonu nie jest niezbędne do wystawienia karty zgonu. Gdy nie można ustalić przyczyny zgonu lub, gdy nie ma podejrzenia zabójstwa lub samobójstwa, w karcie zgonu, w miejscu przeznaczonym na wpisanie przyczyny zgonu, wpisuje się adnotację "przyczyna zgonu nieustalona".